Skip to content
GPSspellen.nl De beste GPS Spellen van Nederland

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 1. GPSSPELLEN: GPSSPELLEN gevestigd aan deMarkeloseweg 115, 7461 PB Rijssen;
 2. bezoeker: de bezoeker van de website;
 3. klant: de wederpartij van GPSSPELLEN die een overeenkomst aangaat met GPSSPELLEN;
 4. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en GPSSPELLEN;
 5. website: de website www.gpsspellen.nl, waarvan GPSSPELLEN de eigenaar is.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor GPSSPELLEN is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van klanten van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt GPSSPELLEN volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Markeloseweg 115, 7461 PB Rijssen.

 Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. GPSSPELLEN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de overeenkomst;
 2. het analyseren en onderzoeken van gegevens van de bezoekers om de website te onderhouden, te verbeteren en/of te vernieuwen voor de bezoeker;
 3. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
 4. om de klant op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten aangeboden door GPSSPELLEN.

3.2. De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor het versturen van nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan GPSSPELLEN. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 4.

3.3. GPSSPELLEN zal de klant niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 4. Het recht van verzet

4.1. De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

4.2. Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

 1. schriftelijk naar het in artikel 2.2 opgenomen adres:
 2. elektronisch naar het e-mailadres: info@spellenlabs.nl;
 3. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

4.3. In elke nieuwsbrief welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.

4.4. Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. GPSSPELLEN zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 5.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

5.2. Het is GPSSPELLEN toegestaan de persoonsgegevens van de klant aan een derde te verstrekken:

 1. indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van GPSSPELLEN;
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
 6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere klanten;
 7. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door GPSSPELLEN.

5.3. Door GPSSPELLEN ingeschakelde derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, transportbedrijven en nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Artikel 6. Beveiligingsmaatregelen

6.1. Om inzage van persoonsgegevens van de klant door onbevoegden te voorkomen, heeft GPSSPELLEN verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 7. Cookie beleid

7.1. GPSSPELLEN maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

7.2. GPSSPELLEN plaatst cookies die noodzakelijk zijn om producten via de website bij GPSSPELLEN te kunnen bestellen.

7.3. De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken en dat de bezoeker geen bestelling via de website kan plaatsen.

7.4. Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst GPSSPELLEN cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website en het bestellen van producten of voor analyse doeleinden.

7.5. Met behulp van cookies van Google verzamelt en analyseert GPSSPELLEN informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, downloads, de vorige/volgende bezochte webpagina’s en de duur van een gebruikerssessie. Deze dienst van Google heet Google Analytics. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

 Artikel 8. Privacy beleid van derden

8.1. Het privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. GPSSPELLEN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 9. Contact

9.1. Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van GPSSPELLEN niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met GPSSPELLEN opnemen.

Artikel 10. Wijzigingen

10.1. GPSSPELLEN behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. GPSSPELLEN raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Back To Top